Нийт саналын тоо
445
Сайтын тухай
Дундговь хөгжил 21-р зуунд ТББ-ын санаачилгаар Мерси Кор ОУБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ATC ХХК гүйцэтгэв. Энэхүү цахим өргөдөл гомдлын систем нь санхүүжүүлэгч байгууллагын үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болохыг анхаарна уу.

Төрийн албан хаагчийн зэрэг дэвийн урамшуулал яагаад олгохгүй байна вэ. 4 сарын 1-нд зөвлөмж ирсэн байтал дарга амарсан ирэхээр нь шийд гарна гээл одоо болтол ямар нэг шийдвэр гарахгүй байна. Яагаад энэ талаар шийдвэр гарахгүй байна вэ. Холбогдох хүмүүс хариу өгнө үү.

“7059106 ТӨВ” 2019-04-26 12:48 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс -руу хуваарилав.

“7059106 ТӨВ” 2019-06-20 12:49 УИХ-ын 21 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны албан хаагчид зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам” нь Төрийн мэдээлэл сэтгүүлд 2 сарын 19-ний өдөр хэвлэгдэж, 2 сарын 29-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. Шинэ журамд нийцүүлэн ирүүлсэн материалд нэмэлт баримт бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Журмын зарим заалтад зөвлөмж авах хэрэгцээ шаардлага байсан учир Төрийн албаны зөвлөлд хандсан. 2019 оны 3 дугаар сарын 22-24-нд “Төрийн албаны хууль, холбогдох дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх нь” сургалтын үеэр Төрийн албаны зөвлөлөөс зөвлөмж хүргүүлэх талаар чиглэл өгсөн боловч одоо болтол уг зөвлөмж ирээгүй байгаа болно. Мөн Төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэвийг хавтгайруулан олгож байгаад хяналт шалгалтыг нэмэгдүүлэх чиглэл өгсөн дагуу харъяа хэлтсүүдээр дахин хянуулсан. Төрийн албаны зөвлөлийн тус аймаг дахь салбар зөвлөлийн 6 дугаар сарын 10 –ны өдрийн хуралд 114 хүний зэрэг дэв олгох материалыг хэлэлцүүлж, 96 албан хаагчид зэрэг дэв шинээр олгох, ахиулах асуудлыг шийдвэрлэлээ. Салбар зөвлөлийн 2019 оны 6 дугар сарын 10-ны өдрийн 1 дүгээр тогтоолоор 96 албан хаагчид зэрэг зэв олгох тухай аймгийн Засаг даргад уламжлаад байна. ТЗУХ-ийн Ахлах мэргэжилтэн Г.Бадамсүрэн

“7059106 ТӨВ” 2019-06-20 12:49 Саналыг хаав.